bezchmurnie
czwartek
RIO wykryło sporo nieprawidłowości w UG Panki
21 lutego 2020 r. | 08:40
18

Inspektorzy Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach przeprowadzili w dniach od 30 października do 2 grudnia 2019 r. kontrolę kompleksową gospodarki finansowej Gminy Panki za okres od 1 stycznia 2015 r. do 2 grudnia 2019 r. Niestety, RIO wykryło sporo nieprawidłowości w działalności gminy.

Uwag jest tak dużo, że będę musiał je rozbić co najmniej na kilka newsów.

Zacznijmy od pierwszego wniosku.

Kontrola została przeprowadzona m.in. w zakresie zamówień publicznych.

W zakresie przygotowania a następnie realizacji w 2018 r. zamówienia publicznego pn.: „Przebudowa ciągu dróg gminnych nr 693 043 S – ul. 3-go Maja, Nr 693 006 S – ul. Słoneczna, 693 003 S – ul. Wspólna oraz przebudowa skrzyżowania tych dróg z drogami powiatowymi Nr 2032S ul. Zielona, Nr 2035 S, ul. Powstańców Śląskich i przebudowa ul. Wspólnej m. Panki, gm. Panki” stwierdzono:

- do ustalenia wartości zamówienia, przyjęto kosztorysy inwestorskie niespełniające wymogów rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. Nr 130, poz. 1389). Na stronach tytułowych ww. kosztorysów brak było podpisów osób sporządzających kosztorysy. Stosownie do postanowień § 7 pkt 1 lit. d) ww. rozporządzenia, kosztorys inwestorski obejmuje stronę tytułową zawierającą imiona i nazwiska, z określeniem funkcji osób opracowujących kosztorys, a także ich podpisy. Zgodnie z art. 33 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) wartość zamówienia na roboty budowlane ustala się na podstawie kosztorysu inwestorskiego sporządzanego na etapie opracowania dokumentacji projektowej jeżeli przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane. Z wyjaśnień pracowników Urzędu Gminy Panki wynikało, że projektant przekazał kosztorysy inwestorskie w wersji elektronicznej, które dla potrzeb przeprowadzenia postępowania o zamówienie zostały wydrukowane w Urzędzie.

- nieprawidłowo ustalono wartość zamówienia na kwotę 2.053.433,33 zł netto (wskazaną następnie w protokole postępowania o zamówienie jako wartość zamówienia ustaloną przez zamawiającego) podczas gdy zgodnie z kosztorysami inwestorskimi wartość ta wynosiła 3.198.862,90 zł netto. Powyższym naruszono art. 32 ust.1 i art. 33 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.). Stosownie do powyższych przepisów, podstawą ustalenia wartości zamówienia jest całkowite szacunkowe wynagrodzenie wykonawcy, bez podatku od towarów i usług, ustalone przez zamawiającego z należytą starannością. Wartość zamówienia na roboty budowlane ustala się na podstawie kosztorysu inwestorskiego sporządzanego na etapie opracowania dokumentacji projektowej. Pismo w sprawie ustalenia wartości zamówienia podpisała p. Joanna Kiepura – były Skarbnik Gminy Panki. Protokół postępowania o zamówienie sporządził Młodszy Referent ds. inwestycji

- w trakcie realizacji zamówienia dokonano istotnej zmiany umowy w zakresie przedmiotu zamówienia w części dotyczącej budowy mostu bez zachowania formy pisemnej tej zmiany oraz przesłanek dopuszczalnej zmiany umowy, tj. z naruszeniem przepisów art. 139 ust.1 i ust 2 ww. ustawy Prawo zamówień publicznych w związku z 77 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. z 2017 r., poz. 459 z późn. zm.) oraz art. 140 ust. 1 i ust. 3 w związku z art. 144 ust. 1e pkt 2 lit. a i art. 144 ust. 2 ww. ustawy prawo zamówień publicznych.

Przedmiotem umowy nr 32/2018 z dnia 15 maja 2018 r. o ww. zamówienie publiczne były m.in. roboty budowlane polegające na rozbiórce istniejącego mostu w ciągu ul. Wspólnej i budowa nowego mostu. Projekt budowlany dotyczący budowy mostu został opracowany na etapie przygotowania postępowania o zamówienie na podstawie umowy o dzieło Nr 30/2017 z dnia 29 czerwca 2017 r. zawartej z Firmą Optovia z Wrocławia i jako element dokumentacji projektowej posłużył do opisu przedmiotu zamówienia, a następnie do skalkulowania ceny ofert (dokumentacja projektowa stanowiła załącznik do siwz) a następnie był integralną częścią ww. umowy zamówienie publiczne. Natomiast z pozwolenia na roboty budowlane w części dotyczącej budowy mostu, udzielonego Decyzją Starosty Kłobuckiego z dnia 5 października 2018 r. wynikało, że do pozwolenia na budowę zgłoszono inny projekt budowlany tj. projekt opracowany przez firmę ViaCon Sp. z o. o. z Leszna. Powyższe oznacza że roboty budowlane w zakresie budowy mostu realizowano w oparciu o inny projekt budowlany niż wskazany w umowie o zamówienie. Ponadto do kontroli nie przedłożono aneksu do umowy o zamówienie, którym wprowadzono by zmiany umowy w zakresie przyjętych rozwiązań projektowych, nie przedłożono również innej pisemnej dokumentacji (typu protokoły konieczności itp.) w której strony umowy potwierdziły by konieczność wprowadzenia takich zmian.

Z wyjaśnień udzielonych przez p. Urszulę Bujak – Wójta Gminy Panki wynikało, że według jej wiedzy wszelkie uzgodnienia w ww. zakresie nastąpiły w formie ustnej pomiędzy Wykonawcą a p. Bogdanem Praskim – byłym Wójtem Gminy Panki, działającym ówcześnie w imieniu zamawiającego. Ponadto z wyjaśnień pracowników Urzędu Gminy Panki wynikało, że zamienna dokumentacja projektowa wykonana została na koszt Wykonawcy zamówienia (Gmina nie poniosła wydatków na nową dokumentację projektową).

Powyższe fakty świadczą o tym, że w trakcie realizacji zamówienia faktycznie dokonano zmiany umowy w części dotyczącej robót budowlanych budowy mostu bez zachowania pisemnej formy tej zmiany.Stosownie natomiast do art. 139 ust. 1 i ust. 2 ww. ustawy prawo zamówień publicznych, do umów w sprawach zamówień publicznych, stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny, jeżeli przepisy ustawy nie stanowią inaczej. Umowa wymaga pod rygorem nieważności zachowania formy pisemnej. Stosownie do art. 77 § 1 ww. ustawy Kodeks cywilny, uzupełnienie lub zmiana umowy wymaga zachowania takiej formy, jaką ustawa lub strony przewidziały w celu jej zawarcia. Ponadto zmiana była istotna w rozumieniu art. 144 ust.1e pkt 2 lit a ww. ustawy Prawo zamówień publicznych, zgodnie bowiem z ww. przepisem, zmianę postanowień zawartych w umowie lub umowie ramowej uznaje się za istotną, jeżeli nie zmienia ogólnego charakteru umowy lub umowy ramowej i zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności: zmiana wprowadza warunki, które, gdyby były postawione w postępowaniu o udzielenie zamówienia, to w tym postępowaniu wzięliby lub mogliby wziąć udział inni wykonawcy lub przyjęto by oferty innej treści. Stosownie natomiast do art. 144 ust. 2 ww. ustawy Prawo zamówień publicznych, postanowienie umowne zmienione z naruszeniem ust. 1e podlega unieważnieniu.

Wynagrodzenie umowne wykonawcy nie uległo zmianie w związku ze zrealizowaniem zamówienia w innym zakresie niż przewidziany w umowie (dokumentacji projektowej będącej integralną częścią umowy).

Zadania w zakresie przygotowania postępowania o zamówienie publiczne oraz następnie nadzór nad jego realizacją należały do pracowników Inspektoratu Inwestycji i Infrastruktury, nadzór w tym zakresie pełnił ówczesny Kierownik tego Inspektoratu. Za prawidłową gospodarkę finansową Gminy Panki odpowiedzialność ponosił do dnia 5 listopada 2018 r. p. Bogdan Praski – były Wójt Gminy Panki stosownie do art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 z późn. zm.).

Wniosek nr 1
Wzmocnić nadzór nad pracownikami Urzędu Gminy Panki w zakresie:
- prawidłowego ustalania wartości zamówienia na roboty budowlane stosowanie do przepisów art. 32 ust.1 i art. 33 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2019 poz. 1843 z późn. zm.) oraz wymogów § 7 pkt 1 lit. d) rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. Nr 130, poz. 1389),
- sprawowania właściwego nadzoru nad realizacją inwestycji, zgodnie z art. 139 ust.1 i ust 2, oraz art. 144 ust. 1e pkt 2 lit. a i art. 144 ust. 2 ww. ustawy prawo zamówień publicznych, mając na uwadze art. 68 i art. 69 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.).18 odpowiedzi na “RIO wykryło sporo nieprawidłowości w UG Panki”

 1. Anna pisze:

  Czyli bud met chciał 2 mln za robotę a Boguś na to nie jareczku dam ci 3 mln bo jesteś fajny chlop? .

  11
  3
  • krys pisze:

   ANNA nie siej propagandy czytaj ze zrozumieniem co pisze Redaktor. On pisze że wynagrodzenie Wykonawcy nie uległo zmianie a wiesz co to jest ryczałt?? Wyjasnie tobie -to cena która nie ulega zmianie jest stała a takie było wynagrodzenie za ta inwestycje jak mozesz przeczytac w warunkach SIWZ. Ale po co czytac lepiej siac jadem nie znajac sie na niczym . Nie pomyslałaś że moze projekt był zły lub niewykonalany ? dlatego zmieniono bo takie rzeczy zdarzaja sie że ktoś projektuje a to jest niewykonalne w terenie. Jest most pewnie jezdzisz po nim a szkoda mogła zostac stara kładka która by sie zawaliła. A widziałąs w relacji którejś gazety ten most budowała jakas firma z Kamyka.

   5
   6
  • krys pisze:

   I ANNA powiem ci jeszcze jedno bo pracuje na codzień przy zamówieniach publicznych że czasem jako Zamawiący obliczymy sobie że zrobimy inwestycje np za 100 tys i startuja do przetargu wykonawcy i okazuje sie że kosztorysy ofertowe czyli te co oni przedstawiaja przewyzszaja kwota te co Zamawijacy opracował bo po prostu nie da sie tego za ta cene wykonac albo np nam jako zamawiajcym nie majacym wyobrazni ile kosztyja te inwestycje wydaje sie ze za tyle mozna to wykonac a tu zong. I co wtedy? Albo nie robimy albo dodajemy srodki i tak w całej Polsce funkcjonuje prawo zamówień. poczytaj zapoznaj sie zanim cos powiesz to dobra zyczliwa rada.

   5
   5
 2. Robi pisze:

  no tak… bardzo ładnie ! bardzo !
  wydymali gminę z kasy do zera !

  10
  3
 3. Anna pisze:

  Więc krys ja ci napisze że oferent który oferuje w przetargu kwotę niższą o 5 tys od drugiej oferty a później wspólnie z wojtem podnosza kwote wykonania o milion zł jest albo partaczem albo dymaczem. Kogo obchodzi że czegoś nie wziął pod uwagę. w nawiasie mówiąc gmina zapłaciła również za tymczasowa przeprawę na czas budowy. Napisz w którym miejscu ona była.😁

  9
  3
  • Krys pisze:

   Anna czytaj ze zrozumieniem cena nie uległa zmianie tylko projekt który nie miał na cenę wpływu powtarzam ryczałt weź się uspokój i doczytaj nie siej jadem tylko przeczytaj kilka razy artykuł .pozdrawiam

   4
   4
  • widz pisze:

   Generalnie RIO zauważa, że dogadane było sprowadzenie z Niemiec fiata, ale ostatecznie sprowadzono volkswagena. Mieli podpisać umowę, bo tego wymagają przepisy, ale to nieistotne, bo w końcu pieniądze trochę wyższe trafiły do sprzedawcy, za to ma lepsze auto, a auto zostało oclone. Co z tego, że nie ma na nie umowy? Klient ma auto, sprzedawca pieniądze, urząd celny cło. A przecież jak się zorientują w starostwie, że coś jest nie tak, to i tak nic z tym zrobić nie mogą, bo auto jest zarejestrowane… Mogą najwyżej zażądać wyjaśnień…

   3
   2
 4. Anna pisze:

  I ja tu nie sieje zamentu wystarczy przejrzeć dokumentację. Dziwnym trafem powstał kawałek drogi tam gdzie nie ma domów a tam gdzie są mieszkańcy od kilku lat nie mogą się jej doprosić lub jest ona w fatalnym stanie

  6
  3
  • tuptuś pisze:

   Anna idz do Wójt i zgł,os ze chcesz droge bo masz fatalna i ci zrobi a nie uzalaj sie.

   4
   3
  • krys pisze:

   ANNA powiedz ktorej części tekstu nie rozumiesz?? Zamawiajacy ogłasza przetarg ustalił sobie cene-nikt nie zgłasza sie do przetargu w takiej cenie- wszyscy startujacy maja kosztorysy przewyzszajace milion kosztorys zamawiajacego ( czyli Gmina żle wykalkulowała cene usługi) Wybiera sie najtańsza oferte i od tego momentu CENA NIE ULEGA ZMIANIE- zmianiE ulega tylko projekt mostu ktory zapewne miał błedy lub cos podobnego). Podsumowują Gmina żle wylicza inwestycje wszystkoie oferty sa wyzsze od inwestorskiego kosztorysu .Gmina nie zapłaciła ani złotówki wiecej niz podpisała umowe bo za ta cene co sobie w przetargu załozyła nikt ze startujacych by tego nie wykonał i tu jest nieprwaidłowśc urzedników . Nic wiecej.

   3
   3
  • Gruby pisze:

   @krys
   Zastanawiające jest tylko jedno czemu gmina pomyliła się o aż tyle w kosztorysie ?? Niekompetencja pracowników ?? Czy może jednak umowa ówczesnej władzy z wykonawca ?? Przyznaj sam ze wzrost ceny w stosunku do kosztorysu robi wrażenie.

   3
   4
  • krys pisze:

   Do Gruby-to co uwazasz ze Gmina dogadała sie z każdym startujacym w przetargu skoro nikt z nich a było kilka firm nie dał ceny takiej jak sobie odbliczyła gmina. Nawet krystaliczny Lewar a tez startował o ile mnie pamiec nie myli? I co z kazdym sie gmina dogadywała? To juz chyba za daleko posuniete insynuacje?

   3
   3
  • Gruby pisze:

   @krys
   Ty tu jesteś specjalista od zamówień a przynajmniej na takiego pozujesz wiec ty mi odpowiedz na to pytanie. Czy ktoś się z kimś dogadał ? Czy może mamy niekompetentych pracowników w gminie ??

   3
   1
 5. Stefan pisze:

  A ja się pytam kto ukradł stary most??

  3
  2
 6. Anna pisze:

  Krys nam nie mającym pojęcia.wyobrazasz sobie kierowcę nie mającego pojęcia o przepisach ruchu drogowego? Trzeba dupy ruszyć z urzędu i się uczyć szkolić i czytać . A nie w godzinach pracy siedzieć na Facebooku wtedy będziesz mieć pojęcie i zdawać sobie sprawe

  4
  2
  • Krys pisze:

   A tu się z tobą Anna zgadzam maja się szkolić skoro pracują przy zamówieniach publicznych ja akurat mam szczęście ze tak nazwę przechodzić szkolenia No ale nie pracuje w Urzędzie gminy Panki.

   1
   1
  • Krys pisze:

   Dopóki nie będzie odpowiedzialności urzędników za decyzje tak będzie bo czy szkoli czy nie to wypłata wpływa niestety nie wszędzie a może stety bo my musimy podnosić w pracy swoje kompetencje bo nie ma zmiłuj

   3
   1
 7. Anna pisze:

  A kto ci powiedział że nie ma odpowiedzialności .jest . Tylko nie stosowana.bo rodzina bo koleżanka albo kochanka . Pani w Pankach za coś wyleciała i tak powinno być . U nas się tak utarło przyjść do pracy spóźniona posiedzieć 7 godzin modląc się żeby nikt nie przyszedł z trudnym tematem między czasie wyskoczyć polatać po sklepach wpaść na chwilę do domu wrócić zamknąć gabinet i już dniówka pekla

  7
  1

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *